มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

บุคลากรสายสนับสนุน

นางธมลวรรณ เปรมศรี

รองผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก

ความเชี่ยวชาญ
ศษ.ม (การบริหารการศึกษา)
ค.บ (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)

สวนดุสิต นครนายก

นางนฤมล โพธิชัย

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)

ความเชี่ยวชาญ
ศษ.ม (รัฐศาสตร์)
ศศ.บ (รัฐศาสตร์)

สวนดุสิต นครนายก

นางสาวสุปัญญา ยิ่งประเสริฐ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)

ความเชี่ยวชาญ
บธ.ม (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ (การเงินและการธนาคาร)

สวนดุสิต นครนายก

นางสาวคนิตฐา ปิ่นทอง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและบัญชี)

ความเชี่ยวชาญ
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

สวนดุสิต นครนายก

นางเอมิกา รัตนมาลา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)

ความเชี่ยวชาญ
ศศ.ม (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
บธ.บ (การจัดการทั่วไป)

สวนดุสิต นครนายก

นายจักรพันธ์ อบอวล

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

สวนดุสิต นครนายก

นางสาวพันธุ์ทิพย์ สิงห์ปาน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)

ความเชี่ยวชาญ
วท.ม (สมอง จิตใจและการเรียนรู้)
กศ.บ (การสอนชีววิทยา)

สวนดุสิต นครนายก

นายวรฤทธิ์ อุจวาที

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์)

ความเชี่ยวชาญ
วศ.บ (อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
ปวส.ฉพ. (AEMT)

สวนดุสิต นครนายก

นายฉัตรชัย ต้นมงคลวัฒนา

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ

ความเชี่ยวชาญ
ศศ.บ (สารสนเทศศึกษา)

สวนดุสิต นครนายก