มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

บุคลากรสายสนับสนุน

นางธมลวรรณ เปรมศรี

รองผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก

ความเชี่ยวชาญ
ศษ.ม (การบริหารการศึกษา)
ค.บ (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)

นางนฤมล โพธิชัย

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)

ความเชี่ยวชาญ
ศษ.ม (รัฐศาสตร์)
ศศ.บ (รัฐศาสตร์)

นางสาวสุปัญญา ยิ่งประเสริฐ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)

ความเชี่ยวชาญ
บธ.ม (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ (การเงินและการธนาคาร)

นางสาวพันธุ์ทิพย์ สิงห์ปาน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)

ความเชี่ยวชาญ
วท.ม (สมอง จิตใจและการเรียนรู้)
กศ.บ (การสอนชีววิทยา)

นางเอมิกา รัตนมาลา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)

ความเชี่ยวชาญ
ศศ.ม (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
บธ.บ (การจัดการทั่วไป)

นายจักรพันธ์ อบอวล

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

นายฉัตรชัย ต้นมงคลวัฒนา

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ

ความเชี่ยวชาญ
ศศ.บ (สารสนเทศศึกษา)

นางสาวกฤษณา มั่งจิตร

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเชี่ยวชาญ
บช.บ (บัญชี)

นายฐิติกร แสงพันธ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์)

ความเชี่ยวชาญ
ทล.บ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์