เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 55 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดกิจกรรม “ร้อยสายธาร ผ่านยุคสมัย ร่วมสายใย ปฐมวัยนครนายก” ขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการลอยกระทง 3