candleมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556 ขึ้น เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างคึกคักและสนุกสนาน เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 56