workshopศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกจัดการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยเชิงคุณภาพให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา หลักสูตรที่ 1 “การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อท้องถิ่นชุมชนยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยมี ดร.วิโรจน์ พรหมสุด เป็นวิทยากรหลัก โดยมีประเด็นวิจัยใน 3 ประเด็น คือ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การแก้ปัญหายาเสพติดของวัยรุ่นในชุมชน และการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่บ้าน และขอเชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วม อบรมหลักสูตรที่ 2 “สถิติวิเคราะห์ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยโปรแกรม LISREL ในวันที่ 29 -31 ตุลาคม 2556 สนใจติดต่อคุณ นฤมล อินทสร โทร 081-000-3468