มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

HERP CONGRESS II

herp
ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง “การพัฒนามาตรวัดสมรรถนะครูปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก :
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ” งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในงานHERP CONGRESS II “The Second Higher Education Research Promotion Congress” ในระหว่างวันที่ 22- 24 มกราคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *