invigilate
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้ไปปฏิบัติราชการ ในหน้าที่ กรรมการผู้อำนวยการ ประจำสนามสอบคัดเลือก การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) ของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 ณ.มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขต บางนา