เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ.ห้องประชุม 117 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดประชุม บุคลากรประจำศูนย์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพปีการศึกษา 2556 (SAR) และรับทราบผลการดำเนินงานต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา(ประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557) โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธาน