หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดโครงการ “อาหารสำหรับเด็กปฐมวัย” ในรายวิชาการบริบาลศึกษา ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 – 11 มีนาคม 2558 โดยได้ความร่วมมือกับโครงการสวนดุสิตโฮมเบเกอร์รี่ นครนายก ใช้สถานที่ในการประกอบอาหาร และมีผู้ควบคุมดูแลด้านโภชนาการ ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ได้ลงมือปฏิบัติการประกอบอาหาร และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป