11
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี่ที่ 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จำนวน 42 คน พร้อมด้วยอาจารย์ภานุวัฒน์ นิ่มนวล  เข้าร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8 (EDUCA 2015) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2558  ณ เมืองทองธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา 107490401 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.