IMG_6028
นักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ (รมป) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมโครงการ “BBL เรียนรู้สร้างสรรค์เติมพลังให้สมอง”  ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 120 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2558  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา 107490401 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย ที่จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี่ที่ 4 โดยมี อาจารย์ภานุวัฒน์ นิ่มนวล เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.