965873_1664495500475730_7221206048523167424_o14493

มสด นครนายก ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจความคิดเห็น โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( Integrity & Transparency Assessment) หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง