การประชุมชี้แจ้งตัวชี้วัดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA จำนวน 7 อำเภอ จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 12-13-14 มกราคม 2559