มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด.นครนายก จ้ดโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กปฐมวัย

S__13180934

S__13180935

S__13180938

S__13180939

S__13180940

S__13180941

นักศึกษาโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครอง(รมป.2)มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จ้ดโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 2/59
เป็นโครงการจัดกิจกรรมบูรณาการความรู้ โดยนำเสนอเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยเชิงปฏิบัติการสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา ภายใต้การดูแลของ
ผศ.สุทัศน์ จันบัวลา
อ.นิศารัตน์ อิระมโนรส
อ.สาคร วุฒิศักดิ์ชัยกุล
อ.ชนม์ธิดา ยาแก้ว
อ.ฉัตรทราวดี บุญถนอม
และ อ.กุลธิดา มีสมบูรณ์
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่่ 14 พฤษภาคม 2560 08.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนา่ยก

Loading