วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมพิธีเปิดและเป็นวิทยากร บรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้องถิ่นและการพัฒนาตำบลอย่างยั่งยืน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ศาสตร์พระราชา และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร และตัวแทนภาคประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย

 

 

We cannot display this gallery