มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00-16.00 น. ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม โรงเรียนวังหลังวิทยา และโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร โดยได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสมัครเข้าศึกษาต่อและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนต่อไปในอนาคต