มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนยฯนครนายก ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 27 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 ครั้งที่ 4/2561 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ แนวการพัฒนามหาวิทยาลัย รายงานความก้าวหน้าการจัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน รายงานความก้าวหน้าโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แผนการบริหารโครงการศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย การดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าว การเตรียมความพร้อมการประชุมสภาสัญจร เป็นต้น โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุม เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้อง 554 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *