วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 5/2561 พร้อมทั้งคณะกรรมการในการกำกับ ตรวจสอบ และติดตามงานจ้างที่ปรึกษา ในเวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศาลากลางจังหวัดนครนายก