มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ฯนครนายก จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา นำโดย ดร.ประพิมใจ เปี่ยมคุ้ม และอาจารย์ปรตา หวังดุล อาจารย์ประจำหลักสูตร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึ
งความสำคัญและเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและการเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ โรงสีข้าวมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต.ดงขี้เหล็ก จ.ปราจีนบุรี

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *