วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา นำโดย ดร.ประพิมใจ เปี่ยมคุ้ม และอาจารย์ปรตา หวังดุล อาจารย์ประจำหลักสูตร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึ
งความสำคัญและเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและการเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ โรงสีข้าวมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต.ดงขี้เหล็ก จ.ปราจีนบุรี