มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ฯนครนายก เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่การพัฒนาสวนดุสิต 5.0

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย อ.ประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม อาจารย์ประจำศูนย์ฯ พร้อมทั้ง นายศุภพล กิจศรีนพดล เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) และนักศึกษา จำนวน 1 คน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่การพัฒนาสวนดุสิต 5.0 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีภาวะผู้นำ มีทักษะชีวิต มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *