วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารเรียน 5 ชั้น 2มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก