วันที่ 7 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ” ระดับจังหวัด จังหวัดนครนายก (พ.ศ. 2561 – 2564) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนายทวีป ฉิมไทย รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมตามวัย เป็นพลเมืองที่สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก