วันที่ 26 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการ “หนูน้อย พร้อมรับมือสู่ภัยพิบัติ” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน Work Based Learning ของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างบูรณาการ และเป็นความร่วมมือระหว่างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายกกับโรงเรียนเทศบาลวัดศรีเมือง ในเวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงเรียนวัดศรีเมือง อ.เมือง จ.นครนายก