โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ในระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2561 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อจัดประสบการณ์ตามสภาพจริงให้กับนักเรียนและเป็นการฝึกให้นักเรียน มีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นผู้มีวินัย ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป เวลา 8.00-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก