มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษาร่วมกับอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ พร้อมทั้งชมผลงานนิทรรศการหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 5 โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษาปฐมวัยกับคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเรียนประถมศึกษา ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก