มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมีนักศึกษามาใช้สิทธิของตนเองจำนวนมาก ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาในการดำเนินงานกิจกรรม ในปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมหลักสูตร อาคาร 5 ห้อง 543