ในวันที่ 17 กันยายน 2562 คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าเยี่ยมชม
สังเกตการจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมและสัมภาษณ์บุคลากรในสาขาปฐมวัย ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร