มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

“การอบรมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน (Mindset) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย” รุ่นที่ 1 สำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จังหวัดนครนายกและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน (Mindset) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย” รุ่นที่ 1 สำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดนครนายก ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มในเขตอำเภอเมืองนครนายก อำเภอองครักษ์ อำเภอปากพลี และอำเภอบ้านนา มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 5

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *