มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“แนวปฏิบัติด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม: การจัดการขยะและความปลอดภัย: ระบบประกอบอาคาร สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์การศึกษา นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“แนวปฏิบัติด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม: การจัดการขยะและความปลอดภัย: ระบบประกอบอาคาร สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์การศึกษา นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยมีการบรรยายแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม: การจัดการขยะ และความปลอดภัย: ระบบประกอบอาคาร สำหรับผู้ปฏิบัติงาน โดย ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางสาววนิดา คงคาโชติ หัวหน้างานอนามัยและสุขาภิบาล กองอาคารและสถานที่ นายสุภัส มังสาทอง วิศวกรกองอาคารและสถานที่ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อการอบรมภาคปฏิบัติ : ในพื้นที่ศูนย์การศึกษา นครนายก ได้แก่ ฝึกการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ฝึกปฏิบัติการจัดเก็บขยะตามหลักงานอนามัยและสุขาภิบาล และการฝึกปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *