มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

กฎหมายน่ารู้

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก เข้าร่วมประชุมใน “โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัญจร ร่วมกับ วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง” โดยสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมประชุมใน “โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัญจร ร่วมกับ วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง” ซึ่งจัดตั้งโดยสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มอบความรู้เกี่ยวสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จิ๋วแต่แจ๋ว พ.ศ. 2563 -2567” และยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากบุคลากรทุกภาคส่วนอีกด้วย ทั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก เข้าร่วมประชุมใน “โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัญจร ร่วมกับ วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง” โดยสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมรับฟังการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปลูกฝังจิตสำนึก ความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันการทุจริต

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมรับฟังการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกฝังจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันการทุจริต การพร้อมที่จะเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม พัฒนาเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันการทุจริต จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำ จังหวัดนครนายก ณ ห้อง 525 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมโครงการ “สานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดนครนายก”

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกับ สำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุการจราจร (สอจร.) ตำรวจภูธร จังหวัดนครนายก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครนายก สาธารณสุข จังหวัดนครนายก บริษัทกลางประกันภัย แรงงานจังหวัดนครนายก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก และภาคีเครือข่าย ฯ ได้จัดโครงการ “สานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดนครนายก” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และรับมอบบันทึกข้อตกลงร่วมกัน …

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมโครงการ “สานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดนครนายก” Read More »

มสด.นครนายกเข้ารับฟังการประชุมชี้แจงกฎหมายที่ผู้ปฏิบัติงานควรทราบ และจัดทำสัญญาจ้าง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 กองกองบริหารงานบุคคล และกองกฏหมายได้เชิญบุคลากรประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมรับฟังประชุมชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย และกฎหมายที่เกี่ยวกับลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ในการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทำสัญญาจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม อาคารประถมศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุวิมล แมตสอง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลให้เกียรติเป็นประธาน ในการนี้ ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ให้การต้อนรับ

กฎหมายน่ารู้ ประจำเดือนเมษายน

โดยคุณปานใจ ยกกลิ่น นิติกรประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เครดิตภาพประกอบจาก travel.kapook.com ข้อห้ามในการเล่นสงกรานต์…ต้องรู้ก่อนโดนปรับ เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็น ถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรีต่อกัน คราวนี้มาดูกฎหมายวันสงกรานต์ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 มาตรา 44 ระบุว่า “ข้าราชการทหาร ” ตั้งแต่ยศร้อยตรี, …

กฎหมายน่ารู้ ประจำเดือนเมษายน Read More »

บทความกฎหมายน่ารู้ เดือนมีนาคม 2560

บทความกฎหมายเรื่องภาษี  โดยคุณปานใจ ยกกลิ่น  นิติกรประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก   ภาพประกอบจาก www..mdsoft.co.th

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น

กฏหมายน่ารู้ กพ.60 กฏหมายน่ารู้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดย คุณปานใจ ยกกลิ่น นิติกรประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

เจ้าหนี้ –ลูกหนี้ ทวงหนี้อย่างไร ไม่ผิดกฎหมาย

เจ้าหนี้ –ลูกหนี้ ทวงหนี้อย่างไร ไม่ผิดกฎหมาย (ภาพประกอบจาก http://www.consumerthai.org)           กลับมาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์ที่สองของเดือน มกราคม ปี 2017 ปีไก่ปีระกา มาทำความรู้จักกับพรบ.พระราชบัญญัติการทวงหนี้ พ.ศ. 2558 เรื่อง ของการทวงหนี้นั้นไม่มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ใดๆเอาไว้เป็นเหตุให้เวลาเจ้าหนี้ทวงหนี้ก็มักจะใช้วิธี เพียงขอให้ลูกหนี้เอาเงินมาชำระหนี้ให้เท่านั้นก็พอ           ชื่อของกฎหมายทวงหนี้มีชื่อว่า พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ซึ่งกฎหมายได้กำหนดรายละเอียด วิธีการข้อห้ามในการทวงหนี้  ซึ่งรายละเอียดประชาชนคนส่วนใหญ่ที่ควรรู้มีอะไรบ้าง           พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 มาตรา 3 …

เจ้าหนี้ –ลูกหนี้ ทวงหนี้อย่างไร ไม่ผิดกฎหมาย Read More »

มาทำความรู้จัก เช่าทรัพย์

          การเช่าทรัพย์ คือสัญญาที่มีบุคคลอยู่สองฝ่าย ฝ่ายแรกคือผู้ให้เช่า ฝ่ายที่สองคือผู้เช่า ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีหนี้ที่จะต้องชำระให้แก่กันและกัน โดยฝ่ายผู้ให้เช่ามีหนี้ที่จะต้องให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่า ส่วนฝ่ายผู้เช่าก็มีหนี้ที่จะต้องชำระค่าเช่าเป็นการตอบแทน ในเบื้องต้นก่อนอื่นต้องเข้าใจเสียก่อนว่า สัญญาเช่าทรัพย์ มิได้หมายความเฉพาะสัญญาเช่าทรัพย์สำหรับวัตถุที่มีรูปร่าง เช่น หนังสือ หรือ รถยนต์ เท่านั้น แต่ให้หมายความรวมถึงทรัพย์ที่ไม่เป็นวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ด้วย เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า ด้วยเหตุนี้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 537  บัญญัติว่าอันว่า เช่าทรัพย์สิน …

มาทำความรู้จัก เช่าทรัพย์ Read More »

ลาออกอย่างไรให้ชอบด้วยกฎหมายแรงงาน

          สวัสดีคะ มาพบกันเป็นประจำทุกเดือนกับคอลัมน์ที่จะนำสาระความรู้ดีๆมาฝากกันปลายปีแบบนี้ ก่อนอื่นขออนุญาตให้ความรู้นะคะ การลาออก เป็นพฤติกรรมหนึ่งของการบอกเลิกสัญญาจ้าง หมายความว่า การบอกเลิกสัญญาจ้างทำได้ทั้งสองฝ่าย ถ้านายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างเราเรียกกันว่า “การเลิกจ้าง” ลูกจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างเราเรียกว่า” การลาออก” ดังนั้น เมื่อทั้งสองพฤติการณ์เป็นการบอกเลิกสัญญาจ้างไม่ว่าการเลิกจ้างหรือการลาออก มีกฎหมายที่เข้ามาคุ้มครองแรงงาน มาตรา 17  ย่อๆว่า การบอกเลิกสัญญาจ้างให้อีกฝ่ายหนึ่งบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 งวด การจ่ายค่าจ้าง แต่ไม่ต้องบอกกล่าวกันล่วงหน้าเกิน 3 เดือน ต้องมาวิเคราะห์กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยเรื่อง ของการลาออกกันเสียก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา …

ลาออกอย่างไรให้ชอบด้วยกฎหมายแรงงาน Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×