University for building future teachers มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก "ผลิตครูเพื่ออนาคต": เทคโนโลยีก้าวไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
 

แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

SDU nky Channel

 
 

บริการวิชาการ

 
 • โครงการ:นวัตกรรมเสริมสร้างของเล่นพื้นบ้าน

  โครงการ:นวัตกรรมเสริมสร้างของเล่นพื้นบ้าน

  เมื่อวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2557ณ ห้องเรียน 112 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต การศึกษานอกที่ตั้ง ศูนย์นครนายก โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานและเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ:นวัตกรรมเสริมสร้างของเล่นพื้นบ้านและของเล่นไทยโบราณจากภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถีความพอเพียง การศึกษานอกที่ตั้ง ศูนย์นครนายก ซึ่งทางศูนย์ฯได้จัดเสวนาเรียนรู้พระราชดําริ พระราชกรณียกิจ หลักการ ทรงงาน ตลอดจนความรู้ เนื้อหา และทักษะ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสามารถนําไปถ่ายทอดหรือประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิต และเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อไป […]

   
 •  
 • คลินิกวิจัย

  คลินิกวิจัย

  ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ได้รับเชิญให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและสถิติในการจัดคลีนิวิจัยให้กับบุคลากรทางการศึกษาในภาคตะวันออก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยและการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัยในวันที่ 27 มกราคม 2557 ซึ่งจัดโดยภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   
 •  
 • จัดสัมมนานักศึกษาระดับปริญญาโท

  จัดสัมมนานักศึกษาระดับปริญญาโท

  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกจัดสัมมนานักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น โดยการใช้กระบวนการวิจัยในการจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล สาริกา จังหวัดนครนายก เพื่อเรียนรู้การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาท้องถิ่น ได้รับเกียรติจาก ประธานคณะกรรมการ กอบต. จังหวัดนครนายกมาเป็นประธานเปิดการสัมมนาในวันที่ 24 มกราคม 2557

   
 •  
 • บรรยายพิเศษ

  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดบรรยายพิเศษเรื่องแนวคิด ปรัชญาใหม่ ทางเลือกใหม่ ในการพัฒนาท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ให้กับนักศึกษาหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต สาขาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 57 ณ.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

   
 •  
 • อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ

   
 • นักศึกษาร่วมงานปัจฉิมนิเทศ

   
 • นักศึกษาจัดทำสื่อ

   
 
 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×