มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ประกาศ

“สวนดุสิต” ลึกซึ้ง “รับน้องด้วยธรรม” ปั้นครูปฐมวัยมืออาชีพ

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) จัดโครงการ “ ก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2562 ในกิจกรรมปฏิบัติธรรม ธรรมะสำหรับครู” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา   โครงการดังกล่าว ได้ใช้หลักของธรรมะเข้ามาสอดแทรกในทุกกิจกรรม อาทิ การรับฟังบรรยายหัวข้อ แนวทางในการพัฒนานักศึกษาใหม่ และการจัดระบบการศึกษา การเรียนการสอน, คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต, แนวทางการดำรงชีวิตโดยปลูกฝังความเป็นครู และดำรงตนอย่างมีคุณค่า จากทีมวิทยากร พระอิทธิกร ฐิตวณโณ และคณะ นักศึกษาจึงได้ฝึกทักษะการปฏิบัติตน สร้างทัศนคติที่ดี และแนะแนวทางในการเรียนที่ถูกต้องเหมาะสม ถือเป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญให้นักศึกษาในการรับกับสถานการณ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ ก่อเกิดเป็นการสร้างครูปฐมวัยมืออาชีพตามแบบฉบับสวนดุสิตต่อไป ณ วัดสุตธรรมาราม จังหวัดนครนายก

Loading

ขอเชิญร่วมบริจาค สมุด หนังสือ ที่เหลือใช้หรือไม่ใช้ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา สื่อการเรียนการสอน เครื่องอุปโภคบริโภค ขนม ของเล่น ตุ๊กตา ชั้นวางหนังสือ

Loading

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบสอบคัดเลือก ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบสอบคัดเลือก ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๕ รับตรงอิสระ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้  

Loading

มติคณะกรรมการคุรุสภา รับรองปริญญาทางการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

มติคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ รับรองปริญญาทางการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรห้าปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๔ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๙    

Loading

ขอเชิญชมนิทรรศการ PLC ละอออุทิศ สอนคิด สอนเรียน ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญชมนิทรรศการ PLC ละอออุทิศ สอนคิด สอนเรียน ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าขจร ชั้น 5 อาคาร 6 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยภายในนิทรรศการมีการจัดแสดงผลงานการเรียนรู้และความสามารถของนักเรียนทั้งในระดับปฐมวัย และประถมศึกษา รวมถึงการเสวนาวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก  

Loading

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศนครนายกเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศนครนายกเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ติดต่อ สอบถาม โทร 087-1328348

Loading

มสด.นครนายก ร่วมจัดอบรมสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2560 ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระยอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับประธานและผู้เข้าอบรม โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2560 ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก คุณสุนทรีย์ เกตุคง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ กล่าวความเป็นมาโครงการ คุณสรกานต์ แป้วบุญสม พัฒนาการจังหวัดนครนายก กล่าวเปิดการประชุมโครงการ โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนชาติ จันทโรบล บรรยายให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 651 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

Loading

เลขาชมรมบริดจ์จังหวัดนครนายก เยี่ยมชมสถานที่ ศ.นครนายกเพื่อจัดการแข่งขันคัดตัวแทนภาค

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2560 คุณครูอรรคพร ทับทิมทอง เลขาชมรมบริดจ์จังหวัดนครนายก เดินทางเข้าขอดูอาคารเรียนของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เพื่อขอใช้เป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันมินิบริดจ์ชิงถ้วยพระราชทาน คัดเลือกตัวแทนภาค ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2560 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จัดโดยสมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทย

Loading

หลักสูตรปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกประชุมร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

พุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 หลักสูตรปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกประชุมร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก เรื่องการประสานการทำงานร่วมกัน การใช้สิ่งอำนวยความสะดวก (Facility) และการใช้ประโยชน์จากห้องการรเรียนรู้ของโรงเรียนละอออุทิศ ประชุม ณ ห้อง 554 อาคารเรียนสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อารยา สุขวงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายโรงเรียนละอออุทิศ ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ อาจารย์รวี ศิริปริชยากร ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก คุณครูศรชัย อุตสีนอก ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก คุณธัญญา เกษตรภิบา่ล ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และคณาจารย์หลักสูตรปฐมวัย ประจำศูนย์นครนายกเข้าร่วมประชุม

Loading

บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นครนายก ร่วมประชุม การชี้แจงแนวทางการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย

บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมการประชุม การชี้แจงแนวทางการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีปฏิทิน พ.ศ.2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยุทยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มาเปิดงาน พร้อมทั้งนางอรทัย โกกิลกนิษฐและนางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล ร่วมเป็นวิทยากรให้ครั้งนี้ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Loading