มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: October 24, 2014

ร่วมงานพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์นครนายก อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ได้ร่วมทำพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 พร้อมคณะผู้บริหาร เเละ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดนครนายก เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานสนาม ศาลากลาง จังหวัดนครนายก Default Gallery Type Template This is the default …

ร่วมงานพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 Read More »

โครงการ กระทำความดี

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดโครงการ กระทำความดี ซึ่งอยู่ในวิชา จริยศาสตร์ โดยการบำเพ็ญประโยชน์ ณ.วัดเจดีย์ทอง จังหวัดนครนายก Default Gallery Type Template This is the default gallery type template, located in: /hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php. If you’re …

โครงการ กระทำความดี Read More »

สนุกสุขหรรษา สาธิตละอออุทิศ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดโครงการพื้นบ้าน “สนุกสุขหรรษา สาธิตละอออุทิศ” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (Practicum2) โดยเน้นฝึกทักษะการทำงานให้นักศึกษาได้ระดมความคิด วางแผน เพื่อจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก เด็ก ครู ผู้ปกครอง ร.ร.สาธิตละอออุทิศ เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยฐานกิจกรรม สอยดาวน้อย โยนห่วงกันเถอะ ตุ๊กตาฉันสีสันสวย ปากระป๋องพาเพลิน และไอศกรีมหวานเย็น บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข …

สนุกสุขหรรษา สาธิตละอออุทิศ Read More »

ดูงานนิทรรศการแฟ้มผลงาน ณ ร.ร.สาธิตละอออุทิศ นครนายก

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ฯ นครนายก เข้าศึกษาดูงานนิทรรศการแฟ้มผลงาน ณ ร.ร.สาธิตละอออุทิศ นครนายก ประจำปีการศึกษา 1/2557 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร ครูประจำชั้น นักศึกษาฝึกสอนชั้นปีที่ 5 เป็นผู้ให้ความรู้ พร้อมทั้งสะท้อนคุณค่าของผลงานเด็กให้แก่นักศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในวิชาชีพครูในอนาคตต่อไป Default Gallery Type Template This is the …

ดูงานนิทรรศการแฟ้มผลงาน ณ ร.ร.สาธิตละอออุทิศ นครนายก Read More »

นักศึกษาได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ศูนย์ฯ หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ นักศึกษาได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครนายก เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษา และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา Default Gallery Type Template This is the default …

นักศึกษาได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 Read More »

นักศึกษาเลือกตั้งนายกสโมสร

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ณ.ห้องเรียน 112 ฝ่ายกิจการนักศึกษาศูนย์ฯนครนายกได้มีการ จัดลงคะแนนเสียง เลือกตั้งนักศึกษาเพื่อเป็นนายกสโมสร พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา Default Gallery Type Template This is the default gallery type template, located in: /hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php. If you’re seeing this, it’s because …

นักศึกษาเลือกตั้งนายกสโมสร Read More »

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 ณ.ห้องเรียน 112 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดปฐมนิเทศ/รายงานตัวนักศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เป็นประธาน และมีทีม อาจารย์ชี้แจงด้านการจัดการเรียนการสอน ให้แก่นักศึกษา Default Gallery Type Template This is the default gallery …

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ Read More »

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง” โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (PRACTICUM 2) ได้ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากการฝึกสอน ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ให้แก่รุ่นน้องชั้นปีที่ 3 ที่เรียนวิชาการจัดประสบณ์การเรียนรู้ ในความดูแลของ อ.มุทิตา ทาคำแสน ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ร่วมรับฟังและมีการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยสาระความรู้และความประทับใจในความสามารถของฝึกสอนฯ อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อตัวนักศึกษาทั้ง 2 ชั้นปีให้สามารถไปเป็นครูมืออาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาพข่าว วันที่ 10 กันยายน …

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู Read More »

จัดประชุมประจำเดือน กันยายน 2557

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดประชุมประจำเดือน กันยายน 2557 โดยมี ดร. ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธาน และได้สรุปผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้คุณภาพของ สกอ. และ สมศ. มีค่าเท่ากับ 4.40 ผลประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับดี Default Gallery Type Template This …

จัดประชุมประจำเดือน กันยายน 2557 Read More »

สานสายสัมพันธ์ไมตรีน้องพี่

เมื่อวันที่4-5 กันยายน 2557 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดโครงการสานสายสัมพันธ์ไมตรีน้องพี่ ณ.สวนลุงเล็ก (ท่าด่านโฮมสเตย์) จังหวัดนครนายก โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการสานสายสัมพันธ์ไมตรีน้องพี่ กิจกรรมในช่วงเช้าและบ่ายเป็นกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วงค่ำเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ และในช่วงเช้าของวันที่ 5 กันยายน 2557 ได้จัดประเพณีวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล Default Gallery Type Template This is the default gallery type …

สานสายสัมพันธ์ไมตรีน้องพี่ Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×