แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for August 11th, 2015

 
 • กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู๋อาเซียน

   
 •  
 • ก้าวแรกสู่สวนดุสิต ปฏิบัติธรรม วัดป่ามะไฟ

   
 •  
 • โครงการก้าวแรกสู่ มสด. กิจกรรมปฏิบัติธรรม นศ ปี ๑ ณ วัดป่ามะไฟ

  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถือเป็นก้าวแรกของการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงและสร้างความภาคภูมิใจ สร้างความรัก และศรัทธาในสถาบัน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการ “ก้าวแรกสู่ มสด.” เพื่อมุ่งให้นักศึกษาเปี่ยมไปด้วยคุณภาพรอบด้าน อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี จากโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือนจนมาเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิตการพัฒนาความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้มแข็งของความสามารถทางวิชาการที่มีมาอยู่เดิมและปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ตลอดจนการบริหารการจัดการที่เป็นรูปแบบของสวนดุสิตจากภาวะผู้นำขององค์กรได้หล่อหลอมและสร้างเป็นวัฒนธรรมของสวนดุสิต รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษา เมื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วจะสามารถเรียนรู้รูปแบบการทำงานของหน่วยงานที่สำคัญต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่สอดคล้องกับการศึกษาปฐมวัย อาทิเช่น ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม  คณะพยาบาลศาสตร์  การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ […]

   
 •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×