มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: August 11, 2015

โครงการก้าวแรกสู่ มสด. กิจกรรมปฏิบัติธรรม นศ ปี ๑ ณ วัดป่ามะไฟ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถือเป็นก้าวแรกของการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงและสร้างความภาคภูมิใจ สร้างความรัก และศรัทธาในสถาบัน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการ “ก้าวแรกสู่ มสด.” เพื่อมุ่งให้นักศึกษาเปี่ยมไปด้วยคุณภาพรอบด้าน อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี จากโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือนจนมาเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิตการพัฒนาความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้มแข็งของความสามารถทางวิชาการที่มีมาอยู่เดิมและปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ตลอดจนการบริหารการจัดการที่เป็นรูปแบบของสวนดุสิตจากภาวะผู้นำขององค์กรได้หล่อหลอมและสร้างเป็นวัฒนธรรมของสวนดุสิต รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษา เมื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วจะสามารถเรียนรู้รูปแบบการทำงานของหน่วยงานที่สำคัญต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่สอดคล้องกับการศึกษาปฐมวัย อาทิเช่น ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม  คณะพยาบาลศาสตร์  การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ …

โครงการก้าวแรกสู่ มสด. กิจกรรมปฏิบัติธรรม นศ ปี ๑ ณ วัดป่ามะไฟ Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×