แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for September 19th, 2015

 
  • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิ่งประเพณีขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล ๒๕๕๘

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งศูนย์ได้ให้ความสำคัญการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาได้ด้านการปรับตัว การเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรของศูนย์และระหว่างนักศึกษาด้วยกัน การเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดแนวคิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ด้านภาวะผู้นำของนักศึกษารวมทั้งการเทิดทูลสถาบันกษัตริย์โดยผ่านกิจกรรมที่นักศึกษาได้สร้างสรรค์ขึ้นและมีการปรับปรุงในแต่ละปีให้แสดงความแตกต่างอันจะก่อประโยชน์ในการชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีของครูในอนาคตต่อไป วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านการปรับตัว การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยและแนวทางการเรียนการสอน ๒. เพื่อพัฒนาความรู้และสร้างเสริมบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ ผ่านกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ ๓. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ ระหว่างนักศึกษาร่วมชั้นเรียน นักศึกษาในสถาบัน ๔. เพื่อสืบสานประเพณีวิ่งเขื่อนขุนด่านปราการชลซึ่งเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้ง 5 ท่าน กิจกรรมดำเนินการ ได้แก่ ๑. กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ๒. กิจกรรมลอยเทียนในเวลากลางคืนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง ๓. […]

     
  •  
  • เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ วารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×