ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ชัยยศ ชาวระนอง สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา ปีที่จบ พ.ศ. ระดับ สาขา / หลักสูตร สถานบันการศึกษา ปีการศึกษา 2553 ปริญญาเอก การวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2544 ปริญญาโท การพัฒนาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2557 ปริญญาตรี การประเมินผลทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ปีการศึกษา 2539 ปริญญาตรี การสอนวิทยาศาสตร์- ฟิสิกส์ …

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ชัยยศ ชาวระนอง สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา Read More »