มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: January 22, 2016

รู็จัก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จังหวัดนครนายก

       มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๑ ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้ที่อยู่ในภูมิภาคมีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นรวมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่นเพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ส่งเสริมด้านการวิจัย การบริการวิชาการ ซึ่งได้จัดตั้งบริษัทโรงสีข้าวสวนดุสิตขึ้นเพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจ เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและการเรียนรู้ด้านข้าวของชุมชนและท้องถิ่น จัดตั้งโครงการโฮมเบเกอรี่ ใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ อบรม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาหาร ขนมอบ อีกทั้งยังมีการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเล็กในพื้นที่ได้มีโอกาสพัฒนาด้านการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการศึกษาปฐมวัยสำหรับนักศึกษา หน่วยงาน และองค์กรที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย พื้นที่แห่งใหม่กำลังก่อสร้างอาคารเรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก งบประมาณ 195 ล้านบาท มีกำหนดการแล้วเสร็จเดือนกันยายน พ.ศ.2559 …

รู็จัก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จังหวัดนครนายก Read More »

มศว ร่วมกับ มสด นครนายก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน

เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว องครักษ์) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ในหลักสูตร “การติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์อย่างมีออาชีพ” ซึ่งดำเนินงานโดย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถประสงค์เพื่อให้ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำและบุคลากร องค์การปกครองส่วนทิ้งถิ่น จังหวัดนครนายก มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะปฏิบัติในการปฏิบัติวิธีการติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ผศ. ดร. ชัยยศ ชาวระนอง ประชุมชี้แจงโครงการ ITA จังหวัดปราจีนบุรี

ผศ ดร ชัยยศ ชาวระนอง ผอ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ประชุมชี้แจ้งตัวชี้วัด โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) จำนวน 7 อำเภอ จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 12-13-14 มกราคม 2559 โดย สำนักงาน ป.ป.ช. และท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×