มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: February 2016

นิทรรศการแฟ้มผลงานของนักศึกษาฝึกสอน ชั้นปีที่ 5

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดนิทรรศการแฟ้มผลงานของนักศึกษาฝึกสอน ชั้นปีที่ 5 ในรายวิชา Prof 105 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship2)  ประจำปีการศึกษา 2/2558 โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง พร้อมด้วยผู้บริหารของโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมชมผลงานของนักศึกษา อธิเช่น แฟ้มสะสมผลงาน วิจัยในชั้นเรียน สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย และแผนการจัดประสบการณ์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 255Default Gallery Type …

นิทรรศการแฟ้มผลงานของนักศึกษาฝึกสอน ชั้นปีที่ 5 Read More »

มสด นครนายก ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก ประชุมชี้แจงการจัดเอกสารเพื่อรับการตรวจ จากคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

มสด นครนายก ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการ IAT จังหวัดปราจีนบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ส่งทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เก็บข้อมูลโครงการ ITA จังหวัดปราจีนบุรี Default Gallery Type Template This is the default gallery type template, located in: /hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php. If you’re seeing this, it’s because the gallery type …

มสด นครนายก ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการ IAT จังหวัดปราจีนบุรี Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก เป็นสถาบันการศึกษาที่ผ่านการประเมินการศึกษานอกสถานที่ตั้งแห่งแรกของประเทศไทย Default Gallery Type Template This is the default gallery type template, located in: /hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php. If you’re seeing this, it’s because the gallery type you selected has not …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก Read More »

วันกีฬาสี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สาขานครนายก

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สาขานครนายก ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อฝึกทักษะทางสังคมให้นักเรียนในโรงเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมการเล่นกีฬาพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้สมาชิกในสีรู้จักฝึกทักษะการปรึกษาหารือร่วมกันตัดสินใจเลือกทำกิจกรรม ในการนี้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสี ซึ่งประกอบด้วย บทบาทการเป็นนักกีฬา กองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ ดรัมเมอเยอร์ ทุกคนมีความสำคัญเท่ากัน นักเรียนรู้จักการมุ่งมั่นในการทำงานเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกัน รู้จักเคารพกฎกติการะเบียบและปฎิบัติ สามารถพัฒนาการควบคุมอารมณ์ ให้รู้จักอดทน อดกลั้น เสียสละ ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ …

วันกีฬาสี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สาขานครนายก Read More »

อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

การศึกษาโดยการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ เช่น การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลออนไลน์ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั่วโลก โดยการใช้อุปกรณ์การสื่อสารประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสม ส่งผลให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จึงเป็นรูปแบบหนึ่งที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งให้ความสำคัญ และเป็นสมรรถนะหลักของเรา

กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องสมุด มสด นครนายก

กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องสมุด เป็นกิจกรรมทางวิชาการส่วนหนึ่งของการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ ปริญญาตรี โท เอก เพราะห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้แห่งหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูล การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต WiFi การเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งในแลต่างประเทศ การสืบค้นข้อมูล การสืบค้นหนังสือ งานวิจัย บทความวิชาการ การใช้ระบบ e – Service การติดตั้งระบบ VPN เพื่อเข้าใช้งานระบบวิทยบริการของมหาวิทยาลัยจากอุปกรณ์การสื่อสารจากทางบ้านหรือที่พัก เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ notebook กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ จังหวัดปราจีนบุรี

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ ร่วมกับคณาอาจารย์เจ้าหน้าที่และฝ่ายแนะแนว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ การเรียนและโอกาสทางการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ จังหวัดปราจีนบุรี

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×