มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: February 6, 2016

การประยุกต์ใช้ Google Apps ในการบริหารสารสนเทศของสถานศึกษา Applying Google Apps in the management of educational information

การประยุกต์ใช้ Google Apps ในการบริหารสารสนเทศของสถานศึกษา Applying Google Apps in the management of educational information PIYAPAT JIRAPUNYACHOTI คณะครุศาสตร์  บทคัดย่อ การประยุกต์ใช้ Google Apps ในการบริหารสารสนเทศของสถานศึกษา เป็นหัวข้อการสัมมนาว่าด้วย เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมทางวิชาการของรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology) ซึ่งพบว่าปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรหรือสถาบันการศึกษา การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารสารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้หน่วยงานหรือองค์กรนั้น …

การประยุกต์ใช้ Google Apps ในการบริหารสารสนเทศของสถานศึกษา Applying Google Apps in the management of educational information Read More »

มสด นครนายก ส่งนักศึกษาเข้าประกวด งานธิดากาชาด นครนายก FAIR 2006

เมื่อวันที่ 23-31 มกราคม พ.ศ.2559 กาชาดจังหวัดนครนายก ได้จัดกิจกรรม นครนายก FAIR 2006 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ในการนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้ส่งนักศึกษาเข้าประกวดธิดากาชาด 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×