แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for February 12th, 2016

 
 • วันกีฬาสี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สาขานครนายก

  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สาขานครนายก ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อฝึกทักษะทางสังคมให้นักเรียนในโรงเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมการเล่นกีฬาพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้สมาชิกในสีรู้จักฝึกทักษะการปรึกษาหารือร่วมกันตัดสินใจเลือกทำกิจกรรม ในการนี้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสี ซึ่งประกอบด้วย บทบาทการเป็นนักกีฬา กองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ ดรัมเมอเยอร์ ทุกคนมีความสำคัญเท่ากัน นักเรียนรู้จักการมุ่งมั่นในการทำงานเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกัน รู้จักเคารพกฎกติการะเบียบและปฎิบัติ สามารถพัฒนาการควบคุมอารมณ์ ให้รู้จักอดทน อดกลั้น เสียสละ ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ […]

   
 •  
 • อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

  การศึกษาโดยการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ เช่น การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลออนไลน์ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั่วโลก โดยการใช้อุปกรณ์การสื่อสารประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสม ส่งผลให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จึงเป็นรูปแบบหนึ่งที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งให้ความสำคัญ และเป็นสมรรถนะหลักของเรา

   
 •  
 • กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องสมุด มสด นครนายก

  กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องสมุด เป็นกิจกรรมทางวิชาการส่วนหนึ่งของการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ ปริญญาตรี โท เอก เพราะห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้แห่งหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูล การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต WiFi การเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งในแลต่างประเทศ การสืบค้นข้อมูล การสืบค้นหนังสือ งานวิจัย บทความวิชาการ การใช้ระบบ e – Service การติดตั้งระบบ VPN เพื่อเข้าใช้งานระบบวิทยบริการของมหาวิทยาลัยจากอุปกรณ์การสื่อสารจากทางบ้านหรือที่พัก เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ notebook กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  

   
 •  
 • โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ จังหวัดปราจีนบุรี

  นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ ร่วมกับคณาอาจารย์เจ้าหน้าที่และฝ่ายแนะแนว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ การเรียนและโอกาสทางการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ จังหวัดปราจีนบุรี

   
 •  
 • โรงเรียนวังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

   
 • คณาจารย์ มสด นครนายก เป็นวิทยากรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

   
 • โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ

   
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×