มสด นครนายก ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก ประชุมชี้แจงการจัดเอกสารเพื่อรับการตรวจ จากคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙