แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for February 28th, 2016

 
  • นิทรรศการแฟ้มผลงานของนักศึกษาฝึกสอน ชั้นปีที่ 5

    ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดนิทรรศการแฟ้มผลงานของนักศึกษาฝึกสอน ชั้นปีที่ 5 ในรายวิชา Prof 105 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship2)  ประจำปีการศึกษา 2/2558 โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง พร้อมด้วยผู้บริหารของโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมชมผลงานของนักศึกษา อธิเช่น แฟ้มสะสมผลงาน วิจัยในชั้นเรียน สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย และแผนการจัดประสบการณ์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 255Default Gallery Type […]

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×