แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for February, 2016

 
 • โรงเรียนวังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 12.00-13.30 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ จากคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ในการนี้มีนักเรียนจำนวนมากที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

   
 •  
 • คณาจารย์ มสด นครนายก เป็นวิทยากรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์พัฒนพงศ์ ต้นเจริญ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม จังหวัดระยอง ภายใต้หัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” ในการนี้ได้เสริมความรู้โครงการ ITA กิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ช่วยวิทยากรบรรยายเรื่อง “สื่อสมัยใหม่ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง” วิธีการทำงานและงานด้านการประชาสัมพันธ์

   
 •  
 • โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ

  อาจารย์นิศารัตน์ อิสระมโนรส และคณะวิจัย ลงพื้นที่เก็บข้อมูล “โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.อุดรธานี นครพนม และหนองบัวลำภู โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบต้นแบบทดลองวิจัยจำนวนทั้งสิ้น 5 ศูนย์ Default Gallery Type Template This is the default gallery type template, located in: /hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php. […]

   
 •  
 • การประยุกต์ใช้ Google Apps ในการบริหารสารสนเทศของสถานศึกษา Applying Google Apps in the management of educational information

  การประยุกต์ใช้ Google Apps ในการบริหารสารสนเทศของสถานศึกษา Applying Google Apps in the management of educational information PIYAPAT JIRAPUNYACHOTI คณะครุศาสตร์  บทคัดย่อ การประยุกต์ใช้ Google Apps ในการบริหารสารสนเทศของสถานศึกษา เป็นหัวข้อการสัมมนาว่าด้วย เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมทางวิชาการของรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology) ซึ่งพบว่าปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรหรือสถาบันการศึกษา การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารสารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้หน่วยงานหรือองค์กรนั้น […]

   
 •  
 • มสด นครนายก ส่งนักศึกษาเข้าประกวด งานธิดากาชาด นครนายก FAIR 2006

   
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×