มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: June 2016

คณาจารย์ มสด นครนายก นำเสนอ concept paper ในกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ

คณาจารย์ มสด นครนายก เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับการพิจารณาและอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัยและการนำเสนอ concept paper

กิจกรรมบูรณาการรายวิชาความสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน ชุมชน วิชาทักษะทางสังคมและการจัดประสบการณ์ และวิชาทักษะชีวิต

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2559 ผู้บริหาร คณาจารย์ โครงการ รมป.2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก นำนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย รมป.2 ทำกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณารายวิชาความสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน ชุมชน วิชาทักษะทางสังคมและการจัดประสบการณ์ และวิชาทักษะชีวิตDefault Gallery Type Template This is the default gallery type template, located in: /hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php. …

กิจกรรมบูรณาการรายวิชาความสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน ชุมชน วิชาทักษะทางสังคมและการจัดประสบการณ์ และวิชาทักษะชีวิต Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องกำหนดวันชำระเงินและระเบียบว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศชำระเงิน (AEC) ประกาศชำระเงิน (ระบบเดิม) การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เริ่มใช้ ๑ ต.ค.๕๙ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๓

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ระหว่างปี 2555-2559 จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้เผยแพร่เอกสาร เรื่อง “ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12” เพื่อใช้ประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  และระดมความคิดเห็น เฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เช่น กลุ่มภาครัฐ กลุ่มภาคเอกชน กลุ่มภาคเยาวชน เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะและเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและการวิจัย 

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก จัดปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าขจร เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเรียนตลอดหลักสูตร 5 ปี และลงทะเบียนนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2559 Default Gallery Type Template This is …

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 Read More »

ปฏิทินการรับรายงานตัวปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการรับรายงานตัวปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรมการรับสมัคร สถานที่ 11 มิถุนายน 2559 08.00 – 09.00 น. นักศึกษาลงทะเบียน พร้อมรับแฟ้มรายงานตัว/ ส่งเอกสารหลักฐานในกรณีที่ยังส่งไม่ครบ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา รูปถ่าย เป็นต้น ห้องสำนักงาน ชั้น 1   09.00 – 10.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ห้องประชุม เฟื่องฟ้าขจร ชั้น …

ปฏิทินการรับรายงานตัวปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×