โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2559

คณาจารย์ มสด นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2559 ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก