โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โครงการตามแนวพระราชดำริ (การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระชารดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)โดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต