มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: October 2016

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สื่อการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย”

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการศึกษาปฐมวัย มสด นครนายก จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพชุมชนและเสริมสร้างองค์ความรู้ในการดูแลเด็กปฐมวัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สื่อสารเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

ห้องสมุด มสด นครนายก เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30

ห้องสมุด มสด นครนายก เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต  (Wi-Fi) บริการยืมคืนหนังสือ การสืบค้นหนังสือ การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ และการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร Default Gallery Type Template This is the default gallery type template, located in: /hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php. If you’re seeing this, …

ห้องสมุด มสด นครนายก เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 Read More »

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

ผู้บริหาร อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก

การผลิตนิทานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคโนโลยี AR CODE

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกำลังศึกษาบทที่ 2 เรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้เรียนรู้กิจกรรมห้องสมุดและการผลิตนิทานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคโนโลยี AR CODE เพื่อนำหลักการไปประยุกต์ในการผลิตสื่อการสอนปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 Default Gallery Type Template This is the default gallery type template, located in: /hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php. If you’re …

การผลิตนิทานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคโนโลยี AR CODE Read More »

มสด ยกระดับการศึกษาสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องเรียนไร้กระดาษ)

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 ได้เรียนรู้การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ Application จากระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยใช้งานทั้ง Smart Phone และ iPad เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 5 ปี โดยเบื้องต้น ได้ทำการลงทะเบียนหลักสูตร รายวิชาต่าง ๆ ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 บทเรียนเนื้อหาต่าง ๆ ถูกส่งมาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา โดยใช้มาตรฐานเดียวกันในการจัดการศึกษาทุกวิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง

Cloud Computing & internet of things / Information Technology

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้หลักการทำงานของเทคโนโลยี Cloud Computing การบริการพื้นที่ฝากไฟล์บนอินเทอร์เน็ต เช่น iCloud บน iPhone, iPad หรือ Google Drive บน Android หรือ OneDrive บนมือถือ Windows Phone บริการ Cloud Storage บริการ Cloud Computing และ  Internet of Things …

Cloud Computing & internet of things / Information Technology Read More »

การเรียนด้วยสมาร์ทโฟนเสริมศักยภาพการเรียนรู้บนเทคโนโลยี

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รายวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เข้ารับฟังการบรรยายจากอาจารย์ประจำรายวิชาเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูล สารสนเทศ จากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยและอื่น ๆ โดยการใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าถึงข้อมูล การติดตั้งระบบ VPN การใช้ APPS ที่จำเป็นสำหรับการเรียน การส่งงานด้วยระบบใบงานอิเล็กทรอนิกส์ Google APPS เป็นต้น 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการศึกษาปฐมวัย

การจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน มีสิ่งอำนวยความสะดวกและทันสมัยให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ได้อย่างหลากหลาย รวดเร็ว ประหยัดเวลาและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดไว้ใน หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ซึ่งการเรียนรู้บนฐานของเทคโนโลยีเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหนึ่งที่ผู้เรียนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เช่น การใช้งานระบบฐานข้อมูลออนไลน์ โดยการติดตั้งระบบ vpn ที่อุปกรณ์การสื่อสารส่วนบุคคลเพื่อใช้เครือข่ายเสมือนจริงของมหาวิทยาลัย Default Gallery Type Template This is the default …

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการศึกษาปฐมวัย Read More »

ก้าวแรกสู่ มสด นักศึกษาใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ชัยยศ ชาวระนอง ผอ.ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการ ก้าวแรกสู่ มสด ปีการศึกษา 2559 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือการชี้แจงเรื่องการเรียนการสอน ตลอดหลักสูตร 5 ปี กิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลลิกภาพ กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อและการพัฒนาตนบรฐานเทคโนโลยีการเรียนรุ้ 4.0 ซึ่งเป็นก้าวแรกสู่ มสด โดยมีกิจกรรมต่อเนื่อง โดยเช้าวันที่ 9 สิงหาคม เวลา 05.00 เดินทางเข้าสู่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อเรียนรู้หน่วยงานต่าง ๆ …

ก้าวแรกสู่ มสด นักศึกษาใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×