มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: November 2016

มสด นครนายก และนักศึกษาโครงการ รมป.2 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา โครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป. 2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องเฟื่องฟ้าขจร

หลักสูตร รมป2. มสด นครนายก โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป. 2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดนิทรรศการ “โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย” ซึ่งเป็นการบูรณาการรายวิชาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และทัศนคติที่ดีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยในเด็กปฐมวัย ทักษะทางกายและทักษะทางดนตรีอย่างมีสุนทรีย์ โดยมีคณาจารย์ให้คำปรึกษาและเสนอแนะในการจัดทำ

มสด นครนายก แนะแนว โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จ.สระแก้ว

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนวการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.50 – 14.40 น. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

มสด นครนายก รวมพลังแห่งความภักดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายในหลวง “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสว้นคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ณ ห้องเฟื่องฟ้าขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก 

มสด นครนายก จัดโครงการให้การศึกษาสำหรับผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดนิทรรศการ โครงการให้การศึกษาสำหรับผู้ปกครอง เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา บ้าน และชุมชน เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ และทัศนคติที่ดีในการจัดกิจกรรมให้การศึกษาสำหรับผู้ปกครอง โดยมีอาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ ให้คำปรึกษา และเสนอแนะในการจัดทำ

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มสด เยี่ยมศูนย์นครนายก แสดงความยินดีรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 59

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.30 น. ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงค์ ประธานสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เยี่ยมชมศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ให้คำแนะนำในการบริการการศึกษา การจัดตารางเรียน ตารางสอนแก่อาจารย์ ทั้งนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์รวี ศิริปริชยากร อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2559 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มสด นครนายก ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รวี ศิริปริชยากร รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รวี ศิริปริชยากร อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2559 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีผลงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัยตามการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก

มสด นครนายก เตรียมแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เป็นศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งแห่งแรกที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษาจากสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาการศึกษาปฐมวัย ประเภทรับตรงสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว เพื่อขยายโอกาสให้นักศึกษาในพื้นที่ดังกล่าวมีโอกาสในการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีการคัดเลือก ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

โครงการแบ่งปันรอยยิ้มทำดีเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนายก จัดโครงการแบ่งปันรอยยิ้มทำดีเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที 9 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำดีถวายแด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 โดยน้อมนำคำสอนมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำความดี และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักในการทำความดีปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความดีเพื่อส่วนรวม ส่งเสริมการมีจิตสำนีกที่ดี ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยนำสิ่งของและทุนทรัพย์บริจาคแก่ประชาชนผู้ยากไร้ในจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี 

มสด นครนายก จัดกิจกรรมบูรณาการรายวิชา

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2559 คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมบูรณาการรายวิชาโครงการสนุกหรรษา-วัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาษาและการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิชาการอ่านภาษาอังกฤษ วิชาทักษะทางสังคมศึกษาและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ทัศนคติที่ดีในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ทำให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทย จัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การละเล่นไทย ตักไข่หรรษา โยนห่วง เพ้นท์ตุ๊กตาปูนปัตเตอร์ เกมโยนตะกร้า เป็นต้น

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×