มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: November 4, 2016

รายงานสรุป การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการ สอนของโรงเรียนครบุรี โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดการ อบรมขึ้น ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม พ.ศ.2559 (รายงานสรุปโครงการ)

บริษัทประชารัฐรักสามัคดี นครนายก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

มสด นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก และโฮมเบเกอรี่ มสด นครนายก ร่วมงาน ชม ชิม ชอป เที่ยว ประชารัฐ จัดให้ โดยมี นายประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน  ระหว่างวันที่ 4-6 พย.59 ณ ห้างแมคโคร จังหวัดนครนายก จัดโดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคี นครนายก …

บริษัทประชารัฐรักสามัคดี นครนายก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด Read More »

รายงานสรุปโครงการ “การพัฒนาศักยภาพครูองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา”

รายงานสรุปโครงการ “การพัฒนาศักยภาพครูองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก และบุคลากร รวมกับองคการบริหารสวน จังหวัดนครราชสีมา โดยรอยตรีหญิงระนองรักษ สุวรรณฉวี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพครูองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย” ระหวางวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรงนาราแกรนด และโรงแรมปญจดารา จังหวัดนครราชสีมา รายงานสรุปการจัดสัมมนา

ลาออกอย่างไรให้ชอบด้วยกฎหมายแรงงาน

          สวัสดีคะ มาพบกันเป็นประจำทุกเดือนกับคอลัมน์ที่จะนำสาระความรู้ดีๆมาฝากกันปลายปีแบบนี้ ก่อนอื่นขออนุญาตให้ความรู้นะคะ การลาออก เป็นพฤติกรรมหนึ่งของการบอกเลิกสัญญาจ้าง หมายความว่า การบอกเลิกสัญญาจ้างทำได้ทั้งสองฝ่าย ถ้านายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างเราเรียกกันว่า “การเลิกจ้าง” ลูกจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างเราเรียกว่า” การลาออก” ดังนั้น เมื่อทั้งสองพฤติการณ์เป็นการบอกเลิกสัญญาจ้างไม่ว่าการเลิกจ้างหรือการลาออก มีกฎหมายที่เข้ามาคุ้มครองแรงงาน มาตรา 17  ย่อๆว่า การบอกเลิกสัญญาจ้างให้อีกฝ่ายหนึ่งบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 งวด การจ่ายค่าจ้าง แต่ไม่ต้องบอกกล่าวกันล่วงหน้าเกิน 3 เดือน ต้องมาวิเคราะห์กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยเรื่อง ของการลาออกกันเสียก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา …

ลาออกอย่างไรให้ชอบด้วยกฎหมายแรงงาน Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×