แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for November 14th, 2016

 
 • โครงการแบ่งปันรอยยิ้มทำดีเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙

  เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนายก จัดโครงการแบ่งปันรอยยิ้มทำดีเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที 9 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำดีถวายแด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 โดยน้อมนำคำสอนมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำความดี และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักในการทำความดีปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความดีเพื่อส่วนรวม ส่งเสริมการมีจิตสำนีกที่ดี ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยนำสิ่งของและทุนทรัพย์บริจาคแก่ประชาชนผู้ยากไร้ในจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี 

   
 •  
 • มสด นครนายก จัดกิจกรรมบูรณาการรายวิชา

  เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2559 คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมบูรณาการรายวิชาโครงการสนุกหรรษา-วัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาษาและการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิชาการอ่านภาษาอังกฤษ วิชาทักษะทางสังคมศึกษาและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ทัศนคติที่ดีในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ทำให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทย จัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การละเล่นไทย ตักไข่หรรษา โยนห่วง เพ้นท์ตุ๊กตาปูนปัตเตอร์ เกมโยนตะกร้า เป็นต้น

   
 •  
 • มสด นครนายก แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ออกประชาสัมพันธ์โครงการการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  จังหวัดนครนายก 

   
 •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×