มสด นครนายก เตรียมแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เป็นศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งแห่งแรกที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษาจากสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาการศึกษาปฐมวัย ประเภทรับตรงสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว เพื่อขยายโอกาสให้นักศึกษาในพื้นที่ดังกล่าวมีโอกาสในการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีการคัดเลือก ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]